Showing posts with label Network. Show all posts
Showing posts with label Network. Show all posts

 Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt SSH và remote trong mạng LAN nhé.

Bước 1: Đầu tiên bạn lên tải ssh : https://github.com/PowerShell/Win32-OpenSSH/releases

mình tải bản V1 cho dễ config nha.

Bước 2: Cài PsTools từ Microsoft hén  https://docs.microsoft.com/en-us/sysinternals/downloads/pstools)

Bước 3: Mở Powershell lên cấu hình

    - Mở Powershell bằng admin nhé:


- Chuyển vào thư mục cài SSH (nếu cài mặc định thì tròng Program Files nhé)
- Chạy lệnh: powershell.exe -ExecutionPolicy Bypass -File install-sshd.ps1

Bước 4: Mở port 22 trên Firewall nè


Bước 4: Start service SSH lên
Bước 5: Connect tử máy khác trong mạng LAN

Tới đây là Ok rồi nha!


 Trên các máy ảo Hyper-V không thể nhận trực tiếp ổ đĩa ngoài. Bạn có thể làm cách sau:

Bước 1: Vào manage từ Right-click My PC


Bước 2: Chuyển ổ đĩa cần map thành offline

Bước 3: Tắt máy ảo và thêm ổ cứng ngoài

Bước 4: Start lại máy ảo sẽ thấy nhé.