Showing posts with label Hyper-V. Show all posts
Showing posts with label Hyper-V. Show all posts

 Trên các máy ảo Hyper-V không thể nhận trực tiếp ổ đĩa ngoài. Bạn có thể làm cách sau:

Bước 1: Vào manage từ Right-click My PC


Bước 2: Chuyển ổ đĩa cần map thành offline

Bước 3: Tắt máy ảo và thêm ổ cứng ngoài

Bước 4: Start lại máy ảo sẽ thấy nhé.