Showing posts with label Angular. Show all posts
Showing posts with label Angular. Show all posts

Mô tả lỗi: Routing vẫn chạy ngon lành dưới local nhưng khi public lên domain thì bị lỗi 404.

Rất có thể đó là do máy chủ web của bạn thực sự đang cố gắng tìm một trang tương ứng với URL. Tuy nhiên, vì ứng dụng Angular là một SPA nên các phần tử được đưa vào một trang động dựa trên url trong trình duyệt của bạn, do đó, khi yêu cầu routing, máy chủ sẽ trả về lỗi 404 HTTP. Điều này có thể được giải quyết bằng cách sử dụng HashLocationStrategy, gắn dấu # vào URL của bạn, giúp bạn có thể điều hướng khi ứng dụng được triển khai.


Cách khắc phục:
Mở app.module.ts :
Import thêm thư viện: import { HashLocationStrategy, LocationStrategy } from '@angular/common';
Thêm provider: providers: [{provide: LocationStrategy, useClass: HashLocationStrategy}]

 Have 2 ways validate form in angular.

First Way: Use FormBuilder

HTML file

 <form [formGroup]="angForm" novalidate>

<div class="form-group"> <label class="center-block">Name: <input class="form-control" formControlName="name"> </label> </div> <div *ngIf="angForm.controls['name'].invalid && (angForm.controls['name'].dirty || angForm.controls['name'].touched)" class="alert alert-danger"> <div *ngIf="angForm.controls['name'].errors.required"> Name is required. </div> </div> </form> <p>Form value: {{ angForm.value | json }}</p> <p>Form status: {{ angForm.status | json }}</p>

TS file

import { FormGroup, FormBuilder, Validators } from '@angular/forms';
@Component({ selector: 'app-root', templateUrl: './app.component.html', styleUrls: ['./app.component.css'] }) export class AppComponent { title = 'Angular Form Validation Tutorial'; angForm: FormGroup; constructor(private fb: FormBuilder) { this.createForm(); } createForm() { this.angForm = this.fb.group({ name: ['', Validators.required ] }); } }

Second Way: Use ngModel
Create model file class
    
export class ContactForm {
    constructor(
        public namestring,
        public emailstring,
        public subjectstring,
        public phone?: string,
        public content?: string
    ) { }
}

HTML File
<form (ngSubmit)="onSubmit()" #requestForm="ngForm" id="requestForm" name="requestForm">
    <div class="row">
        <div class="col-lg-6">
            <input class="form-control" type="text" name="name" value="" size="40" required minlength="2" appForbiddenName="admin"
            [(ngModel)]="model.name" #name="ngModel" #_name placeholder="(1) Họ tên *">
            
        </div>
        <div class="col-lg-6">
            <input class="form-control" type="email" name="email" #_email value="" size="40"
                aria-required="true" aria-invalid="false" placeholder="Email">
        </div>
        <div class="col-lg-6">
            <input class="form-control" type="text" name="subject" value="" size="40" required minlength="3" #_subject
                #subject="ngModel" [(ngModel)]="model.subject" aria-invalid="false" placeholder="(2) Tiêu đề *">
        </div>

        <div class="col-lg-6">
            <input class="form-control" type="text" name="phone" value="" size="40" required pattern="^\+?(?:[0-9]??).{5,14}[0-9]$" #_phone
                #phone="ngModel" [(ngModel)]="model.phone" aria-required="true" aria-invalid="false" placeholder="(3) Số điện thoại *">
        </div>
        <div class="col-xs-12">
            <textarea class="form-control" name="message" cols="40" rows="4" required #_message
            #message="ngModel" [(ngModel)]="model.content" aria-invalid="false" placeholder="(4) Nội dung bạn quan tâm *"></textarea>
        </div>
        <div class="col-xs-12">
            <input class="btn btn-primary" [disabled]="!requestForm.form.valid" type="submit" #submit_bt value="    Gửi    ">
        </div>
    </div>
</form>
<div>
    <p *ngIf="name.invalid && (name.dirty || name.touched)" class="alert alert-danger">
        <span *ngIf="name.errors.required">
            (1) Họ tên không được trống.
        </span>
        <span *ngIf="name.errors.minlength">
            (1) Tên ít nhất phải 2 ký tự.
        </span>
        <span *ngIf="name.errors.forbiddenName">
            (1) Tên bạn không thể là "admin".
        </span>
    </p>
    <p *ngIf="subject.invalid && (subject.dirty || subject.touched)" class="alert alert-danger">
        <span *ngIf="subject.errors.required">
            (2) Tiêu đề không được trống.
        </span>
        <span *ngIf="subject.errors.minlength">
            (2) Tiêu đề ít nhất phải 3 ký tự.
        </span>
    </p>
    <p *ngIf="phone.invalid && (phone.dirty || phone.touched)" class="alert alert-danger">
        <span *ngIf="phone.errors.required">
            (3) Số điện thoại không được trống.
        </span>
        <span *ngIf="phone.errors.pattern">
            (3) Điện thoại không đúng định dạng.
        </span>
    </p>
    <p *ngIf="message.invalid && (message.dirty || message.touched)" class="alert alert-danger">
        <span *ngIf="message.errors.required">
            (4) Nội dung không được trống.
        </span>
    </p>
</div>

TS File

import { Contact } from '../../Class/contact';
model = new Contact('','','','','');
  @ViewChild('_name', {static: true}) name: ElementRef;
  @ViewChild('_subject', {static: true}) subject: ElementRef;
  @ViewChild('_phone', {static: true}) phone: ElementRef;
  @ViewChild('_email', {static: true}) email:ElementRef;
  @ViewChild('_message', {static: true}) message: ElementRef;
  // @ViewChild('submit_bt',{static: true}) submit_bt: ElementRef;
  async onSubmit(){
    let _name = this.name.nativeElement.value;
    let _subject = this.subject.nativeElement.value;
    let _phone = this.phone.nativeElement.value;
    let _email = this.email.nativeElement.value;
    let _message = this.message.nativeElement.value;
    alert(_name + " - " + _subject + " - " + _phone + " - " + _email + " - " + _message)
  }

Không cần khai báo trong ts file, nhưng muốn lấy giá trị form cần dùng @ViewChild('Name',{static:true}) name:ElementRef;