Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt SSH và remote trong mạng LAN nhé.

Bước 1: Đầu tiên bạn lên tải ssh : https://github.com/PowerShell/Win32-OpenSSH/releases

mình tải bản V1 cho dễ config nha.

Bước 2: Cài PsTools từ Microsoft hén  https://docs.microsoft.com/en-us/sysinternals/downloads/pstools)

Bước 3: Mở Powershell lên cấu hình

    - Mở Powershell bằng admin nhé:


- Chuyển vào thư mục cài SSH (nếu cài mặc định thì tròng Program Files nhé)
- Chạy lệnh: powershell.exe -ExecutionPolicy Bypass -File install-sshd.ps1

Bước 4: Mở port 22 trên Firewall nè


Bước 4: Start service SSH lên
Bước 5: Connect tử máy khác trong mạng LAN

Tới đây là Ok rồi nha!


0 Comments: