Khi tạo một project bằng Visual Studio, và bạn muốn đưa project này lên Git thì làm như sau:

Bước 1: tạo Git Repositories OnlineBước 2: Truy cập vào thư mục chứa project, nhấn chuột shift + chuột phải để mở power shell.Thực hiện lần lượt các câu lệnh bên dưới.

  1. git init

  2. git remote add origin "Link Git mà bạn tạo ở bước 1"

  3. git remote -v (for checking current repository)

  4. git add -A(add all files)

  5. git commit -m 'Added my project'

  6. git pull --rebase origin master

  7. git push origin master


0 Comments: