Mô tả lỗi: Routing vẫn chạy ngon lành dưới local nhưng khi public lên domain thì bị lỗi 404.

Rất có thể đó là do máy chủ web của bạn thực sự đang cố gắng tìm một trang tương ứng với URL. Tuy nhiên, vì ứng dụng Angular là một SPA nên các phần tử được đưa vào một trang động dựa trên url trong trình duyệt của bạn, do đó, khi yêu cầu routing, máy chủ sẽ trả về lỗi 404 HTTP. Điều này có thể được giải quyết bằng cách sử dụng HashLocationStrategy, gắn dấu # vào URL của bạn, giúp bạn có thể điều hướng khi ứng dụng được triển khai.


Cách khắc phục:
Mở app.module.ts :
Import thêm thư viện: import { HashLocationStrategy, LocationStrategy } from '@angular/common';
Thêm provider: providers: [{provide: LocationStrategy, useClass: HashLocationStrategy}]

0 Comments: